ماهیت پدرسالارانه شهرها، امنیت جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری

به گزارش مجله ابوذریون، یک فعال حقوق زنان با اشاره به دور جدید انتخابات شورای اسلامی شهر، گفت: امنیت جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری است که باید این امنیت به طور همزمان در دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

ماهیت پدرسالارانه شهرها، امنیت جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری

دکتر ندا حاجی وثوق در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه صحبت کردن درباره فضاهای شهری امری اجتماعی محسوب و با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی تولید و بازتولید می شود، اظهار کرد: شهرهایی که امروزه به ویژه در کشورهای در حال توسعه با آنها روبرو هستیم ماهیت پدرسالارانه دارند که در موارد بسیاری نیازها و ارزشهای زنان در آنها نادیده گرفته شده است، چراکه معماری فضاهای شهری توسط مردان اجرا شده و زنان در آن نقش چندانی نداشتند.

عدم بهره مندی یکسان زنان از فضاهای شهری در قیاس با مردان

وی معتقد است که این ماهیت پدرسالارانه و نادیده دریافت ارزشها و نیازهای زنان در شهر منجر به کاهش رضایتمندی و مشارکت زنان در شهر و عدم بهره مندی یکسان زنان از فضاهای شهری در قیاس با مردان شده است.

این فعال حوزه زنان و مشاور اجتماعی شورای شهر تهران، ادامه داد: بر اساس قانون، فضاهای شهری به روی همگان باز است اما طبق قانونی نانوشته، زنان در شهرها با پیغام های پنهانی مبنی بر عدم اجازه ورود آنها به برخی فضاها روبرو می شوند.

شکل گیری پارادایم عدالت جنسیتی در مدیریت شهری

این مدرس دانشگاه افزود: می توان گفت این ماهیت پدرسالارانه شهرها کم و بیش در دنیا حاکم بوده و هست اما از دهه 1960 انتقادهای جدی به شهرسازی مدرن وارد شد و جنبش های زنان رشد کرد و در بستر این تحولات فکری پارادایمی در مدیریت شهری شکل گرفت که عدالت جنسیتی را در شهر مطرح می کرد.

ارتباط تنگاتنگ مطالبات زنان از مدیریت شهری در دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی

به گقته حاجی وثوق، به موازات رشد این مساله و تغییر نقش سنتی زنان و ورود بیشتر آنها به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و حضور پررنگ در فضاهای شهری، مطالبات زنان از شهر افزایش پیدا کرد که این مطالبات از مدیریت شهری در دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی قابل تعریف است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند.

حاجی وثوق، آموزش فرهنگی شهفرایندان و آموزش مهارت های اجتماعی به آنها را از جمله مولفه های بُعد اجتماعی و فرهنگی امنیت زنان در فضاهای شهری دانست و افزود: فضاهای امن شهری از منظر ملاحظات کالبدی به دسترسی آسان، نور مناسب و خوانایی معطوف می شود که در عین حال اگر از بعد اجتماعی و فرهنگی امنیت زنان در شهر غافل شویم نمی توانیم با توجه صرف به بعد کالبدی به نتیجه مطلوب برسیم.

مطالبات زنان از مدیریت شهری چیست؟

وی همچنین مباحث پیرامون حمل و نقل عمومی را یکی از مطالبات زنان از مدیریت شهری دانست و گفت که حمل و نقل عمومی باید در انطباق با نیازهای زنان باشد.

این فعال حوزه زنان گفت: همچنین افزایش فضاهای سبز در محلات به طوری که زنان به راحتی بتوانند فرزندان و بچه ها خود را در این فضاها سرگرم کنند از دیگر مطالبات آنها است.

دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران، افزود: دسترسی آسان و متوازن به فعالیت های فرهنگی و تفریحی در تمامی محلات شهر به طوری که زنان برای انجام فعالیت های خود مجبور به رفت آمد میان محلات نباشند، مشارکت زنان در اداره امور شهر، در نظر دریافت زنان در المان ها و تندیس ها و نام گذاری خیابان ها و میادین و... بدون ملاحظات جنسیتی و تبعیض، ایجاد مسکن ارزان و مناسب برای زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار از جمله مطالبات دیگر زنان از مدیریت شهری است.

برای رسیدن به مطالبات زنان نیازمند پیوند و تعامل نهادها هستیم

حاجی وثوق در عین حال این را هم گفت که همکاری و اتصال شبکه ای از نهادها برای دستیابی به مطالبات زنان در این راستا ضرورت دارد چراکه مدیریت شهری به تنهایی از عهده اهداف و مطالبات یاد شده بر نمی آید. اگرچه نقش مدیریت شهری به ویژه شورای شهر در این میان برجسته است اما برای رسیدن به این اهداف نیازمند تعامل و پیوند هستیم.

شاهد زنانه شدن فقر هستیم

مشاور اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه امروزه شاهد زنانه شدن فقر و عدم امنیت فضاهای شهری برای زنان و کاهش مشارکت آنها در امور هستیم، شرح داد: مهم ترین مبحثی که شورای شهر می تواند پیگیری کند که نتیجه آن به سود تمام شهفرایندان به ویژه زنان است؛ حرکت در راستا حکمروایی مطلوب شهری یعنی همگرایی و توسعه پایدار محور است.

وی معتقد است که در حکمروایی مطلوب شهری کاهش فقر، فساد، غیریت سازی ها و جدایی ها از جمله جدایی های جنسیتی و اجتماعی و قومی و فرهنگی، افزایش مشارکت و مداخله افراد در فرآیندهای درون شهرها، شفافیت، اعتلای امنیت و برابری، تقویت جامعه مدنی و ... مد نظر قرار می گیرد.

این فعال حوزه زنان افزود: در اصل هفت قانون اساسی به صراحت گفته شده است که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان های تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند که موجب تمرکز زدایی از مدیریت شهری می شوند، واقعیت این است که توسعه پایدار شهری در گرو نهادینه کردن نظام شورایی مطلوب است.

وی با تاکید بر ضروریت حضور زنان در نهادی نظیر شورای شهر، گفت: این رشد شهرنشینی نا همگون چنانچه با مدیریت و برنامه ریزی دراز مدت و درستی همراه نباشد منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و شکاف میان حاکمیت و مردم می شود که این روزها تا حدودی شاهد این موارد هستیم. قطعا نقش نهادی انتخابی که برآمده گزینش مردم است و نهادی بالادستی و نقش قانون گذاری دارد برای شهرداری الزام است چراکه مدیریت شهر از مردم و برای مردم اتفاق می افتد.

اقدامات شورای شهر فعلی در حوزه زنان چه بود؟

به گفته وی، ساماندهی مناطق بی دفاع شهری، مناسب سازی پیاده روها و معابر، برگزار کمپین های مختلف برای مشارکت شهفرایندان در اداره امور شهر، ارتباط تنگاتنگ با شورایاری ها و پررنگ بودن نقش زنان در این حیطه، الزام به واگذاری پست های مدیریتی به زنان و... از جمله اقدامات شورای شهر فعلی در حوزه زنان است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: قطعا حضور کننده زن در شوراها ضروری است چراکه در شهرهای امروز کارکردها و نقش زنان در فرآیند تولید و توزیع و کاربست فضاهای شهری رو به افزایش است و حضور گسترده زنان در فضاهای شهری مسئولیت مدیریت شهری را بیشتر و مدیران شهری را وادار به توجه به ملاحظات جنسیتی می کند تا برنامه ریزی و مدیریت شهری با نیازها و علایق و حضور زنان در فضاهای شهر متناسب باشد.

لزوم حضور کننده خانم در شورای شهر برای درک و فهم بهتر مسائل زنان

وی گفت: قطعا حضور کننده زن در شوراها برای درک مسائل زنان و مسائل مبتلا به آنها ضروریست. البته کم نیستند آقایانی که باور دارند برای رسیدن به توسعه پایدار گریزی از بهره گیری از پتانسیل زنان نیست اما حضور زنان در این جایگاه به فهم بهتر مسائل و جهت دهی به قانون گذاری ها بسیار موثر است.

حاجی وثوق در سرانجام تاکید کرد: اگرچه تنها 30 درصد از ظرفیت شورای فعلی را خانم ها تشکیل می دهند اما بازهم فرایند رو به رشدی در قیاس با شوراهای پیشین داشته است. انتظار ما این است که این 30 درصد در دور بعدی حداقل به 40 درصد افزایش یابد و شاهد رشد حضور زنان در این جایگاه باشیم. شش زن حاضر در شورای فعلی شهر تهران برنامه ها و طرح هایی نظیر شهر دوستدار کودک، دیوارنگارهای شهری، امنیت شهری، مباحث اقتصادی زنان در شهر و... را دنبال کردند که برآمده از درک و ویژگی های زنانه و مادرانه آنها بود و اگر حضور نداشتند رسیدگی به این طرح ها طولانی تر می شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 6 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 6 اردیبهشت 1400 گردآورنده: abuzariyon.ir شناسه مطلب: 1722

به "ماهیت پدرسالارانه شهرها، امنیت جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ماهیت پدرسالارانه شهرها، امنیت جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید